Page 13 - Dragonen-JANUAR-2020-WEB
P. 13

Holstebro         Fremtidige aktiviteter...

        Dragonforeningen
                         GENERALFORSAMLING
   Formand:                  Torsdag den 27. februar 2020, kl. 1800 i Sergen-
   John Pedersen               tmessen på Dragonkasernen, Holstebro
   Vindelevgård 178, 7830 Vinderup
   Tlf. 20 71 42 81              Med dagsorden jf. foreningens love.
   E-mail: johnvinderup@gmail.com        • Valg af dirigent
   Regnr.: 9585 Kontonr.: 5850 198 846     • Formandens beretning
   Formanden har ordet...            • Regnskab
                          • Indkomne forslag (Sendes til bestyrelsen,
                           senest den 13. februar 2020)
   Bestyrelsen håber, at alle har haft en god jul og  • Fastsættelse af kontingent
   et godt nytår. Vi står nu på tærsklen til et nyt år  • Valg af formand. Ikke på valg. (Vælges på
   og vi håber, at opbakning til bestyrelsens arran-   lige år)
   gementer i 2020 bliver bedre end i 2019. Senest  • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
   indbød foreningen til foredrag om ”Thulebasen   Alex K. Petersen afgår efter tur (Modtager
   under den kolde krig” men dette måtte også af-   genvalg)
   lyses grundet manglede tilslutning. En kedelig   Torben Nørskov afgår efter tur. (Modtager
   tendens, idet alle arrangementer i 2019 er blevet   ikke genvalg)
   aflyst. Kunne give anledning til en diskussion på  • Valg af bestyrelsessuppleant. Walther Mik-
   næste generalforsamling.            kelsen. Valgt for 2019-2020). Ikke på valg
   I dette nummer indkalder vi til generalforsam-  • Valg af revisor. Lars Årøe. Valgt for 2017-
   ling den 27 februar 2020.            2019 (Modtager genvalg)
   Vi skal væk fra kontant afregning af kontingent   Harry Hansen. Valgt for 2019-2021.
   på dagen for generalforsamlingen. Fremover skal   Ikke på valg
   der betales via bank eller MobilePay. Mere herom  • Valg af revisorsuppleant (hvert år). Flem-
   i indkaldelsen til generalforsamlingen.     ming Kristensen afgår efter tur (modtager
   Afdelingen byder                genvalg)
                          • Eventuelt
   velkommen til...
                         SPISNING (BEMÆRK LÆS AFSNITTET OM
   John Holm Kristensen            TILMELDING)
   har gjort tjeneste ved 3/II/JDR som værnepligtig Før generalforsamlingen er foreningen vært ved
   under bynavnet Nyland. Adresse: Resdalbakke en gang GULE ÆRTER eller BIKSEMAD med til-
   34, 8600 Silkeborg.             behør.

   Kennet Lindberg Jensen           JUBILARTEGN
   blev indkaldt til 4. eskadron/JDR 1. februar 2006. Jubilartegn anlægges. (Hvis du ikke har et, men
   KLJ forretter tjeneste ved 1/I som OKS-1. Adres- gerne vil have det, så bestil ved kassereren ved
   se: Østergård 5, 7830 Vinderup.       DDS, Arne H. Rindom tlf. 21 72 44 02, forud for
   Foreningen JDR og DDS            generalforsamlingen. Der er jubilartegn for hhv.
                         10, 25, 40, 50, 60 og 70 år, efter det år du blev
   ønsker tillykke til føl-          indkaldt).
   gende medlemmer


   65 år. Harry Hansen
   Indkaldt 1977, fyldte 65 år den 6. november.
   Adr.: Sofienlundvej 8, 7560 Hjerm.
                                         Dragonen | 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18