Page 3 - Dragonen-JANUAR-2020-WEB
P. 3

samt soldaterforeningerne for den store indsats himmelstrøg, herunder 1 kampvognseskadron i
   der er leveret i 2019 og ønske alle og deres på- Kabul samt til dragonerne fra II/JDR, der er ind-
   rørende en glædelig jul og et godt og lykkebrin- sat i Gefion hen over jul og nytår.
   gende nytår. En særlig jule- og nytårshilsen skal
   gå til dragoner, der er udsendt under fremmede Tak for indsatsen og vel mødt i 2020!

   En kampvogn rulles ud, og med den, en    ændringer i konfliktens karakter, midlerne med
   ny tilgang til krigsførelse.        hvilke krigen føres, fordrer en udvidelse af må-
   Den 29. oktober var Jydske Dragonre-    den med hvilken magten projiceres.
                         Men med kommende hybrid krigsførelse, er der
   giment repræsenteret ved ”roll out” i    en risiko for, at vi gør os selv sårbare i det fysiske
   München – den formelle overdragelse af domæne. Hvis for eksempel soldaterne udeluk-
   nøglerne til den nye Leopard 2A7.      kende bruger GPS, og aldrig lærer at udtage en
                         kompasretning, taber vi krigen, hvis modstande-
   Chefen for Jydske Dragonregiment, oberst  ren kan fremskaffe et simpelt GPS-jamming ap-
   Anders Poulsen deltog sammen med chefen for parat.
   Panserbataljonen, oberstløjtnant J. Møller-Pe- Det betyder, at jo vigtigere det bliver for os at
   dersen, samt en besætning fra 2. kampvognse- have det nyeste og mest avancerede grej, jo vig-
   skadron d. 29. oktober ved ”Roll out” af den nye tigere bliver det for os, at have de mest basale
   kampvogn i München ved Krauss-Maffei Weg- soldatermæssige færdigheder på plads.
   mann (KMW). Producenten af den nye kampvogn, Soldater opdeler verden i udfaldsrum - domæner
   Leopard 2A7.                i hvilke man kan føre krig. Kampvogne kan køre
   ”Ceremonien markerede afleveringen af ”nøgler- på land, kampfly kan flyve i luften og kampskibe
   ne” til den første Leopard 2A7 til hhv. Danmark kan sejle på vandet. Denne virkelighedsopfattel-
   og Tyskland og starten på en ny epoke for Pan- se, er bare ikke særligt fleksibel, og fremtidens
   serbataljonen og den danske hær. De nye kamp- krig kræver af os, at vi udfordrer og udvider den-
   vogne begynder vi at se på Dragonkasernen først ne opfattelse til andet og mere end bare at tilføre
   i det nye år og løbet af de kommende to år, vil ”space” og ”cyber”.
   de nye kampvogne tilgå de to eksisterende eska- Fremtidens krig kræver af os, at vores mindset,
   droner samt den nye 3. kampvognseskadron, der tankegang og tankeprocesser bliver mere smi-
   oprettes fra 2021.” fortæller oberst Poulsen. dige. Men måske er fremtidens krigsførelse ikke
   Og det er ikke bare en ny vogn med en større begyndelsen til enden på kampvogne i krig. Må-
   kanon, og en bedre radio. Det er et skridt mod ske skal vi ikke alle sammen til at vælte geder
   den danske hærs indgang i et 5. generations med tankerne. Måske er varslingen om overgan-
   krigsførelsesparadigme. Fremtidens krigsførelse gen til et 5. generations krigsførelsesparadigme
   river og slider i os for, at hele vores krigsmæssige netop en varsling om, at blive endnu bedre til de
   færden og dannelse skal bevæge sig hurtigere? mest fundamentale soldatermæssige dyder.
   Hvem bliver vi, når heltene hedder Mega, Giga Så hvilken vej er nord?
   og Tera? Og hvor passer Leo ind i denne venne- Jydske Dragonregiment ser frem til ankomsten
   kreds? Et generationsskifte inden for krigsførelse og ibrugtagningen af Leopard 2A7 de kommende
   kan defineres som udviklingen der kræves, når år.

                                         Dragonen | 3
   1   2   3   4   5   6   7   8