Page 4 - Dragonen-JANUAR-2020-WEB
P. 4

Foto: Alex K. Petersen

   I dag genopstod Bulldog-eskadronen i    Derudover har vi mulighed for at profitere af de
   V bataljon, og vi bringer her chefens tale  synergier, der uden tvivl opstår ved at have både
   i fuld længde.               HBU og HRU i samme enhed, der gerne skulle
                         have en positiv effekt på vores rekruttering af
   Chefen for V Uddannelsesbataljon, oberstløjt- VPL til HRU.
   nant S. D. Møller, sagde i dag i sin tale til over- I har overtaget ikke blot et nyt, men gammelt
   dragelsesparaden:              navn – i har også overtaget en traditionsrig eska-
                         dron, der er en væsentlig del af V JDR historie.
   “Kære 3 HRUESK               3 HRUESK også benævnt Bulldoggen, er en eska-
   Så står I her igen, det er knap et år siden, at HRU dron der har uddannet dygtige dragoner, ikke
   blev overdraget til II JDR, og nu fører vi jer tilba- blot til friskning af SRS, som I gør pt., men tid-
   ge igen. Jeg vil ikke kommentere på hverken den ligere også uddannet komplette HRU enheder til
   tidligere beslutning eller den nuværende, da jeg udsendelse i internationale missioner. En del af
   ikke har været inddraget i den, og dermed heller denne historie er også at huske og mindes de to
   ikke kender de helt sikkert gode begrundelser for dragoner, som har mistet livet ifm. udsendelser
   flytningerne mellem II og V JDR.      med Bulldoggen.
   Men jeg ved, at jeg er rigtig glad for, at HRU nu I har nu fået jeres nye kvartermærke. Dette er
   er tilbage ved V JDR. Det er min klare overbe- det helt konkrete og synlige bevis for, at I nu også
   visning, at særligt for så vidt angår uddannelse har skiftet navn fra 2 HRUKMP til 3 HRUESK.
   og klargøring af befalingsmænd og officerer til Navnet Bulldog stammer fra den gamle kamp-
   tjenesten ved SRS, så har vi nu nogle ret gode vogn M/41 også kaldet Walker Bulldog, som igen
   muligheder for at lave nogle rigtig fornuftige ud- er opkaldt efter en amerikansk general ved navn
   dannelses- og tjenesteforløb der gør, at BM og Walton Walker og med kælenavnet Bulldog.
   OFF bliver attraktive for både SRS enheder ved Selve bulldoggen symboliserer bidskhed og styr-
   JDR, og andre enheder i Hæren.       ke og at den bider sig fast og bliver siddende.


   4 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7   8   9