Page 8 - Dragonen-JANUAR-2020-WEB
P. 8

Pensioneret major


   Erik Jørgen Jakobsen


   er afgået ved døden


   Forfatter til "DRAGONSANGEN"      Tekst: T. Børgesen. Foto: Arkiv
   Pensioneret major Erik Jørgen Jakobsen   fortæller herom i et lille referat fra et besøg hos
   er afgået ved døden i oktober 2019,     E.J. Jakobsen i november 2012: Majoren (E.J. Ja-
   99 år gammel.                kobsen) tog sin scrapbog frem og viste os tegnin-
                         gerne fra Aalborg havn, hvor den planlagte sabo-
   Major E.J. Jakobsen (EJJ) blev født den 3, maj tage mod et tysk skib, der var ved at få installeret
   1920. Indkaldt til værnepligt 2. november 1940. ”sonar” eller noget lignende, var skitseret. Han
   Kornetelev og kornet indtil 30. april 1942. Ind- fortalte at J.P. Jensen (senere kaldt ”Marokko-
   kaldt igen, efter krigen, den 1. juni 1945 som Jensen”) var manden fra modstandsbevægelsen,
   sekondløjtnant. Premierløjtnant 1950. Kaptajn- der stod for udpegningen af dette sabotageob-
   løjtnant 1. november 1954 og kaptajn/major 1. jekt.
   januar 1959.                E.J. Jakobsen og en kammerat ved navn Hans
   Tjeneste mange steder, ved Jydske Dragonregi- skulle anbringe en magnetmine på skibet. På
   ment i Holstebro 1955 – 1957 og 1960 – 1962 den nordlige side af Limfjorden overfor det tyske
   som eskadronschef for 1 KVGESK/I/JDR (Niels skib, lå en robåd, som de kunne anvende. Det
   Kjeldsen Eskadronen). EJJ blev afskediget og var ved vintertide (vist februar 1943). Da de kom
   pensioneret 1. juni 1970. Majoren var en trofast til båden, var der ingen årer. Hans tog alt tøjet
   jubilar ved JDR Jubilarstævner hvert 5. år, se- af og svømmede over Limfjorden for at anbringe
   nest ved jubilarstævnet i 2009.       sprængladningen. De han nåede over, var han så
                         stiv af kulde, at han ikke kunne indstille ”time-
   VI ER DANMARKS BLÅ DRAGONER         ren” på bomben og han tabte bomben og den gik
   Under besættelsen blev kornet E.J. Jakobsen fan- til bunds i havnen. – Senere blev de to arresteret
   get af tyskerne, sigtet for sabotage*. Mens han og sad i fængsel i lang tid. Grunden til, at de ikke
   sad i Vestre Fængsel og ikke kunne stort andet blev henrettet, var at tyskerne manglede beviser
   end at knytte næverne og afvente sin dom, tra- for sabotagen. Det reddede dem fra en dødsdom
   vede han op og ned ad cellegulvet. Han havde og de blev senere løsladt.
   under sin indkaldelse digtet en sang, som afspej-
   lede nogle af de følelser, man kan nære, når ens
   land er besat af en fjendtlig magt.
   Mens han travede op og ned, satte han melodi til
   sin sang. En melodi, der var lige så flammende
   som teksten. Efter befrielsen, hvor han blev of-
   ficer ved sit regiment, lærte han sit mandskab at
   synge sangen og det blev en stor succes. Teksten
   er tydeligt nok skrevet i en kritisk situation, og si-
   ger ikke nutidens ungdom meget. Men for de før-
   ste årgange efter befrielsen, talte den sit sprog,
   de kunne forstå, og ved årgangsjubilæerne på
   Dragonkasernen, ved dragonforeningernes sam-
   linger og mange flere steder, synges stadigvæk
   dragonernes sang ”Vi er Danmarks blå dragoner”
   med stor begejstring.
   *Den nævnte sigtelse for sabotage var der no-
   get om. Pensioneret major N.J. Thomsen fra JDR

   8 | Dragonen
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13