Page 9 - Dragonen-JANUAR-2020-WEB
P. 9

En rejse med


   M/24 Chaffee NR. 13909


   (I en periode "beskyttet" af dragon "LEE" Leif Høgh)


   Tekst: K.C. Olsen. Foto: Arkiv

   Denne kampvogn blev produceret på den for- novering. Den blev indsat i en lade og opstillet på
   nemme amerikanske bilfabrik "CADILLAC" i pe- træplanker. Det viste sig imidlertid, at opgaven
   rioden 1944 - 1945. Kampvognen var udvikling var for stor henset til tid og reservedele.
   af M5 "STUART" og der blev produceret 4731 stk. I 2006 var man på Bornholm ved at renovere en
   Den blev udladet i Esbjerg 1953 - 1954 sammen M/24, men motorerne var meget dårlige. Perso-
   med de første Centurion-kampvogne i forbindel- nel ved "VETERANPANSER" /JYDSKE DRAGON-
   se med våbenhjælp.             REGIMENT kom i tanke om M/24-kampvognen
   Motorkraft var to V8 "CADILLAC" benzinmotorer, ved dragon "LEE". Motorerne viste sig at være i
   der tilsammen ydede 110 HK. Tankkapaciteten god stand, de blev taget ud og leveret til Born-
   var 100 gallon svarende til ca. 450 l og det gav holm.
   en rækkevidde på 175 miles, ca. 280 km, max Her i november (2019) blev resterne, chassiset,
   hastigheden var 45 km/t.          afhentet igen af Tung transport med henblik på
   Den var bestykket med en 75 mm kanon, et 12,7 transport til "Nymindegab" og her brugt til reser-
   mm kuppelgevær, et 7,62 tårngevær og et 7,62 vedele, især vejhjulene var i god stand. Kamp-
   mm bovgevær samt to sæt røgkastere. Besæt- vognen siger tak for godt ophold ved dragon
   ningen bestod af 5 mand.          "LEE".
   Den 17 juni 2003 blev kampvognen leveret, med
   forsynings blanket m.v., ud til dragon "LEE" i Billederne er fra den sidste rejse for M/24 "Chaf-
   Egebjerg af "Tung Transport" med henblik på re- fee" med nr. 13909.

                                         Dragonen | 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14