Page 2 - Dragonen_MAR_2020-WEB
P. 2

Regimentschefen

                       har ordet...


                         Af oberst Anders Poulsen

   Fra indsættelse til opbygning. Fra implemente- med uddannelsen. Meget skal dog på plads først.
   ring til konsolidering. Det er de to overskrifter, Reglementer skrives og uddannelse af instruktø-
   der bedst kendetegner overgangen fra 2019 til rer og mekanikere er blot noget af det. Panserba-
   2020.                    taljonen opstilles som bekendt af 2. Brigade og
                         kampvognseskadronerne vil, når færdiguddan-
   Lad mig indlede med at udtrykke min glæde over, net, kunne indsættes i rammen af én af Hærens
   at vi nu har alle enheder godt hjemme fra inter- tre panserinfanteribataljoner. De nye kampvogne
   nationale missioner. Niels Kjeldsen eskadronen overfrages officielt til Hæren 13 maj, men alle-
   har i skrivende stund afsluttet hjemrotationen rede nu er de altså på vej.
   fra Kabul. Dermed er den sidste af regimentets
   enheder hjemme fra mission i denne omgang.  2019 var også det år, hvor vi ved regimentet op-
                         rettede det administrative element. Tilsvarende
   2020 byder ikke på indsættelser i internationa- blev personelforvaltningen til en vis grad centra-
   le missioner. Til gengæld betyder den massive liseret ved regimentet ved oprettelsen af en per-
   indsættelse i interenationale missioner i 2019, sonelforvaltningssektion. Nogen vil sige, at det
   at der for mange enheder er et uddannelsesef- er en organisering, der er set før. Alt sammen for
   terslæb. Af gode grunde har uddannelsen væ- at give mere tid til uddannelsen ved underafde-
   ret rettet mod de opgaver, der skal løses i mis- lingerne. Det har betydet nye procedurer og en
   sionsområdet og ikke nødvendigvis den enkelte ændret opgavefordeling. Vi er ikke i mål endnu,
   enheds kernekompetencer. Det skal vi have ind- men kan dog bryste os af at være nået langt på
   hentet i 2020. Der skal opbygges. Nyt personel det område. Vi skal nu bruge de indhentede erfa-
   skal uddannes og integreres og nyt materiel im- ringer til at justere og optimere, hvor der måtte
   plementeres. II/JDR er for alvor gået i gang med være behov for det. Vi skal konsolidere den nye
   at blive klar til at gå i beredskab fra 01 januar struktur.
   2021. Det betyder intensiv uddannelse og man-
   ge øvelses- og skydeperioder. Bataljonen har en Til sidst et stort velkommen til de ca. 250 nye
   stærk ledelse, er godt enkadreret, har fået nye værnepligtige, der gik ind gennem porten 03 fe-
   pansrede mandskabsvogne og er højt prioriteret. bruar. Starten på et nyt år er altid ensbetydende
   Jeg er overbevist om, at når året er gået, har vi med, at endnu et hold unge og håbefulde vær-
   en top tunet panserinfanteribataljon, der er klar nepligtige påbegynder uddannelsen og om et par
   til at indgå i NATOs NRI beredskab.     måneer kan kalde sig dragoner. I udgør et helt
                         afgørende fundament for vores rekruttering til
   For få dage siden markerede vi en milepæl. de stående enheder. Jeg glæder mig til at følge
   ”Rovdyrenes” ankomst, de nye Leopard 2A7 jer og håber I må få en god og udviklende tid med
   kampvogne. De tre første eksemplarer rullede både nye oplevelser og nye venskaber.
   ind gennem hovedvagten og blev hilst velkom-
   men ved en mindre parade for panserbatajonens
   personel. En dag der vil gå over i regimentets
   historie og hvor man helt sikkert om mange år,
   vil kunne genfinde billederne i historiebøgerne.
   Det er vigtigt at fastholde disse mærkedage. I
   øvrigt interessaant, at man i selv samme histo-
   riebøger, kan se de første Centurion kampvogne
   på kasernen, da denne blev indviet i 1953. De
   nye kampvogne vil tilgå løbende i resten af 2020
   og panserbataljonen vil for alvor kunne gå i gang

   2 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7