Page 3 - Dragonen_MAR_2020-WEB
P. 3

Nytårsparole


    ved Jydske Dragonregiment


    Tekst og foto: JDR Presse- og infosektion.

   ”Jydske Dragonregiment er Danmarks bedste  konkurrencer regimentets soldater har deltaget
   regiment. Men det kommer ikke af sig selv”  i taler sit eget sprog: IKK-konkurrence i Oksbøl,
   Tirsdag den 21. januar var der nytårsparole ved KVG-konkurrence i Canada, Finskytte-konkur-
   Jydske Dragonregiment.           rence i England, Cambrian Patrol i Wales, og mlil-
                         tære 5-kæmpere. Alle med flotte resultater. Men
   Gymnastiksalen fyldes med blide toner fra Prin- det høje niveau stiller krav om at blive der, og
   sens Musikkorps og benhårde kampsoldater. Klar det er næsten sværere end at komme derop. Men
   til nytårsparole. Soldater er opdraget til enshed. Jydske Dragonregiment er et godt sted at være,
   Enshed i tøj og tanke. Derfor kan det være de og sammen, gør alle der går på arbejde her hver
   små ting der tæller. Som en triangel på det helt dag, det til en fornøjelse at yde kvalitet i hver
   rigtige sted i et stykke musik. Så som salen fyldes eneste opgaveløsning. Siden kom regimentsche-
   med spættet tøj, bliver harmonien - trianglen på fen ind på krænkende adfærd, og nogen gange
   det rigtige sted - endnu vigtigere. For sådan er kan man godt mærke en metaltræthed i forhold
   interaktion mellem mennesker. Det er menne- til at tale om krænkende adfærd. Det er målet at
   skerne der skaber regimentet, og det er ikke kun alle arbejder i et miljø, hvor ingen bliver kræn-
   soldaterne. På Dragonkasernen er vi en broget kede eller mistrives. Men hvis det, at have kend-
   flok af baretfarver, men består ligeså berettiget skab til disse processer, og viden om hvor man
   af civile - fastansatte og flexmedarbejdere. Det kan søge hjælp, kan være med til at hjælpe den
   er rengøringspersonale og kantinefolk og alle de ene medarbejder du en dag står overfor, der vir-
   andre der gør alt det vi tager for givet. Som til kelig har brug for det. Så er det helt sikkert, at
   jul da der pludselig stod et juletræ med lys på, til alle på Dragonkasernen, gerne vil være med til
   glæde for hver morgens passage af hovedvagten. det. Dragoner hjælper hinanden, og alle andre
   Så når alle disse folk, soldater og civile, finder der har brug for det. Krænkende adfærd står ikke
   melodien sammen, er det, at det bliver rigtigt alene. Konflikter på arbejdspladsen kan føre til
   godt. Og det er rigtig godt ved Jydske Dragon- krænkede adfærd, og det kan føre til stress hos
   regiment.                  den enkelte medarbejder. Her på kasernen har
   Nytårsparolen startede med at regimentschefen, vi en veluddannet OPRK (Organisationen for Per-
   oberst Anders Poulsen, læste uddrag af Dron- sonlig Rådgivning og Kollegastøtte) kadre der
   ningens nytårshilsen, og derefter fulgte følgende står klar til at støtte med håndteringen af alle tre
   udnævnelser:                emner – krænkende adfærd, konflikter og stress.
   Udnævnelser til seniorsergenter:      De kan findes via intranettet eller på hjemmesi-
           II/JDR – M.S. Hansen. E.M. Vinding den på internettet: www.respektforhinanden.dk
           V/JDR – K.M. Stenger    Godt nytår, og tak for musikken, til Prinsens Mu-
           I/JDR - J.W. Olesen (in absentia) sikkorps som vi ser alt for lidt. Men de har også de
   Udnævnelser til oversergenter:       sidste 14 dagen spillet til 6 nytårsparoler, 4 orke-
           I/JDR - K.L. Jørgensen. J.D.B. Jensen sterprøver, 8 nytårskoncerter inklusiv lydprøver,
   Tillykke til dem alle!           1 pårørendearrangement, 1 udsendelsesparade,
   Og så var der briefing, hvor regimentschefen 1 medaljeparade og 1 chefskifteparade. Så de
   gennemgik planen for 2020 hvor regimentet går slider ikke gulvene af musikhuset i Skive lige i
   fra indsættelse til opbygning. Regimentet skal tiden. Men altid en fornøjelse at høre dem spille.
   i de kommende år have opført tre af Forsvarets De har endnu et par enkelte nytårskoncerter er i
   standardgarager, og tilgangen af nye Eagle 5, Pi- aften i Hadsten, 23. januar i Ålestrup, 24. januar
   ranha 5 og ikke mindst Leopard 2A7 bliver kamp- i Skive og slutteligt 25. januar i Brønderselv. Se
   dimensionerende for regimentet.       mere på deres hjemmeside for flere oplysninger.
   Regimentschefen fremhævede Jydske Dragon-  www.prinsensmusikkorps.dk
   regiment som Danmarks bedste regiment. De Godt Nytår!

                                         Dragonen | 3
   1   2   3   4   5   6   7   8