Page 2 - Dragonen_NOV_2020-WEB
P. 2

Regimentschefen

                 har ordet...


                                  Af oberst Anders Poulsen
   2020 er ved at rinde ud. Et på mange måder det nu skulle være på et militært øvelsesterræn,
   usædvanligt år, hvor alle blev udfordret på om- ikke fandt sted inde midt i øvelsesterrænnet.
   stillingsparathed og nok også tålmodighed. Den Det havde været ødelæggende for uddannelsen
   helt store overskrift på ”livets gang” ved regi- af enhederne – nærmest svarende til at fjerne
   mentet kan kort formuleres til COVID-19. Siden klasseværelset fra en skoleklasse! Det er i øvrigt
   starten af marts har alt, hvad vi har foretaget os, værd at understrege, at området ved Boutrup Sø
   i større eller mindre grad været påvirket af CO- er og bliver et øvelsesterræn for militære enhe-
   VID-19. Jeg har tidligere på denne plads beskre- der. Der har i den seneste tid været mange andre
   vet de uddannelsesmæssige konsekvenser, hvor betegnelser for dette områdes anvendelse.
   et stort efterslæb betyder, at det kommende år
   bliver et endog meget travlt år. Men også opga- Lidt om GEFION. Den seneste tids begivenheder
   veløsningen har på sine områder ligget langt fra i andre europæiske lande understreger vigtighe-
   vores kerneopgaver. Den seneste tids meget om- den af denne opgave. Rundt omkring i Europa er
   talte ”mink-sag” har involveret både soldater og der nu tusindvis af soldater indsat til bevogtning
   etablissement ved Jydske Dragonregiment. Man af blandt skoler, jødiske synagoger m.v. De vest-
   kan spørge sig selv, hvorfor professionelle solda- lige moderne demokratier kan ganske enkelt ikke
   ter anvendes til den slags opgaver. Det korte svar løse denne udfordring uden at trække på landets
   er, fordi de kan og fordi samfundet har brug for militære kræfter – det er os! Det er vigtigt, at
   vores hjælp og fordi det er det politiske niveau, vi bevarer fokus på vores primære opgave, men
   der beslutter, hvor og til hvad forsvarets enheder vi må nu erkende, at det danske samfund heller
   indsættes. Det er derimod vigtigt at gøre sig klart ikke kan håndtere denne trussel uden at trække
   og ikke lægge skjul på, at den slags indsættelser på vores dygtige soldater. Det er nu er blevet
   og det heraf store tidsforbrug, har konsekvenser. en fast del af vores hverdag samt en fast og for
   Hertil kommer de direkte konsekvenser af CO- det danske samfund særdeles vigtig bestanddel
   VID-19 smitterisiko. Konkret betyder det, at den af vores opgaveportefølje. Meget apropos har
   uddannelse og klargøring II/JDR gennemfører vi dele af panserbataljonen indsat i Gefion ved
   mhp. beredskabet senere i 2021, påvirkes. Til- grænsen hen over jul og nytår.
   svarende gælder panserbataljonen, der har nye
   kampvogne og hvor der er meget nyt personel, Nu til noget helt andet. Når vi alle mødes igen
   der skal uddannes. Lad mig dog understrege, at i januar, er det til fremskridt på flere fronter. 3.
   trods disse udfordringer, så oplever jeg under kampvognseskadron oprettes fra 01. januar. Ind-
   mine besøg ved enhederne kun godt humør og ledningsvis med kommandodelingen og heref-
   vilje til at løse opgaverne. Det kan man kun blive ter følger to kampvognsdelinger i 2022. Det er
   både glad og stolt over.          længe siden, vi har oplevet, at det går den vej.
                         At enheder oprettes. 3. kampvognseskadron vil
   Der har på det seneste været meget fokus i me- blive navngivet ”Lilje eskadronen”. Et navn der
   dierne på nedgravningen af mink på vores øvel- helt sikkert vil vække genkendelsens glæde hos
   sesterræn. Lad mig gøre det klart, at der her er mange gamle kampvognsfolk. Et andet synligt
   tale om en ”civil operation”, der håndteres af eksempel på de mange positive tiltag er bjerget
   Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen. Der er dog af murbrokker efter de gamle garager, der nu
   ingen tvivl om, at dette også har påvirket daglig- stort set alle er nedbrudt. Ca. 20% af kasernens
   dagen ved regimentet. Udover nedgravningsom- areal er nu én stor byggeplads og nu kan selve
   rådet i den sydligste spids af øvelsesterrænnet byggeriet gå i gang. Tidsplanen ser ud til at holde
   er der opstillet et større rensepunkt ved Dyrby og jeg ser frem til at følge byggeriet i 2021.
   Vestergaard, som Svær Transportdeling må leve
   med. Set alene ud fra en militær synsvinkel pri- I næste leder vil jeg kaste blikket fremad og be-
   ser jeg mig lykkelig over, at nedgravningen, når skrive de områder, regimentet vil prioritere i

   2 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7