Page 4 - Dragonen_NOV_2020-WEB
P. 4

Dybbøl Mølle   På vegne af Præsidenten for
   Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL)


   Af: Christian Arildsen, præsident DSL


   Kære Soldaterkammerater!          en ordentlig løbende kontinuerlig vedligehol-
                         delse af møllen. Det er derfor et udtalt ønske, at
   Jeg har behov for Jeres støtte til, at Dybbøl Mølle Dybbøl Mølle optages årligt på Finansloven med
   kommer permanent på Finansloven med et beløb et beløb, der kan bidrage til at sikre, at møllen
   på 400000 kr. (2020).            ikke igen henfalder og medfører behov for nye og
                         i fremtiden skal igennem større samlede renove-
   Jeres støtte imødeses gennem Jeres påvirkning ringer, der vil være økonomisk ganske uoverkom-
   af det politiske netværk, så det kan nå finanslovs- melige for Dybbøl Mølle.
   forhandlingerne i tide.
                         Med hensætning og vedligehold af mølle, møl-
   Den selvejende fond Dybbøl Mølles bestyrelse lebygninger og monumentpark er det samlede
   arbejder ligeledes aktivt på at påvirke kulturfor- årlige behov beregnet til kr. 500.000. Fraregnet
   ligsordførerne.               tilskud fra Sønderborg Kommune og Dybbøl Møl-
                         les vedligeholdelsesfond er behovet kr. 400.000,
   Dybbøl Mølle har historisk klaret sig selv gennem hvilket beløb ønskes afsat årligt på Finansloven i
   mølledrift og private donationer. Da møllen i dag fremtiden.
   kun genererer beskedne indtægter gennem en-
   trébetaling fra besøgende gæster samt et årligt
   tilskud fra Sønderborg Kommune, har det ikke
   været muligt at holde møllen i en stand, som det
   må forventes af et af Danmarks mest markante
   nationale symboler. Det var derfor særdeles glæ-
   deligt, at det for første gang i møllens historie
   lykkedes at modtage statslige midler gennem
   optagelse på Finansloven for 2019, hvilket mu-
   liggjorde en helt nødvendig, omfattende renove-
   ring af møllen. Dette løser imidlertid ikke møl-
   lens kroniske tilbagevendende problem: at sikre

   4 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7   8   9