Page 7 - Dragonen_NOV_2020-WEB
P. 7

Jydske dragonregiment og

   Prinsens Livregiment   Har i dag været sammenlagt i 15 år
   Kilde: JDR-Historie.       Foto: Tommy Andreasen-Bruhn

   Forsvarsforliget for 2005-2009 medførte meget grænse, hvorefter marchen fortsatte til Holstebro
   store forandringer for Forsvaret og ikke mindst rådhus. På Rådhuspladsen blev PLR kommandoet
   for Hæren. Flere regimenter blev nedlagt eller forenet med JDR æresdeling og estandartkom-
   sammenført med andre regimenter. I bogen Jyd- mando, og efter en fælles modtagelsesparade
   ske Dragoner 1980-2014 står der bl.a. om ”vo- med velkomsttaler af borgmester Arne Lægaard
   res” forhold i denne forbindelse følgende… og regimentschefen fortsatte den fælles march
   Regimentschefen (i 2005 red.), oberst Kurt Mos- til parade på Dragonkasernen.
   gaard, havde af Hærens Operative Kommando Sammenlægningen af Prinsens Livregiment og
   fået til opgave at sammenlægge de to regimen- Jydske Dragonregiment og de øvrige jysk-fynske
   ter, og han beskrev sammenlægningen således: kamptropregimenter var dermed en realitet.
   ”Den 29. juni 2005 forlod et kommando fra Prin- Regimentschefen slutter sin tale ved paraden
   sens Livregiment (PLR) Skive Kaserne i PMV og med følgende: ”Når et politisk forlig lægger regi-
   tog retning mod Holstebro medbringende PLRs menter sammen til gavn for helheden, så kunne
   fane. Kommandoet blev standsmæssigt modta- jeg ikke tænke mig bedre partnere end Prinsens
   get af en JDR spejdereskorte ved Holstebros by- Livregiment og Jydske Dragonregiment.”

                                         Dragonen | 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12