Page 15 - DRAGONEN MAJ 2022
P. 15

Holstebro             Erik Pedersen og øvrigt medlem Tommy Andre-

       Dragonforening           asen-Bruhn.
   Formand:                  Foredrag med Kristian Pihl Lorentzen
   Walther Mikkelsen              Tor. 24. marts mødte desværre alt for få op til et
   Hammervej 65, 7900 Nykøbing M.       interessant foredrag med MF og MJ Kristian Pihl
   Tlf. 24 79 22 56              Lorentzen, der over emnet "Fra Grønbæk til Fol-
   E-mail:                   ketinget" underholdende fortæller om, hvorledes
   Regnr.: 9585 Kontonr.: 5850 198 846     livet har formet sig civilt såvel som militært.
   Afdelingen byder              Børne og ungdomsårene med forskellige bopæls-
                         steder i Midtjylland og skolegang i 4 forskellige
   velkommen til...              skoler afsluttende med studentereksamen fra Vi-
                         borg Amts Gymnasium.
   Erik Pedersen,               Af fritidsjobs har der været møllen, gården og
   Rydbjergvej 76, Kirkeby, 7870 Roslev    mejeriet.
   Siden sidst...               I nov. 1981 startede den militære karriere på SG-
                         skolen i Sønderborg, hvorefter tjenesten blev for-
   Der har været afholdt 2 arrangementer. Gene- rettet på forskellige steder i Danmark og udlan-
   ralforsamling og foredrag. Begge er omtalt andet det. Blev MJ i år 2000 og valgt ind i Folketinget
   steds i bladet.               i 2005, i øvrigt samtidig med OB Lund, Skive,
   Derudover har formanden været med til afslø- hvor han på daværende tidspunkt var informa-
   ringen af det historiske monoment, der er place- tionschef.
   ret på plænen ved Regimentet´s Hovedbygning. Har siden 2005 haft orlov til "borgerligt ombud".
   Læg mærke til det næste gang du besøger Regi- I Folketinget har han primært beskæftiget sig
   mentet.                   med trafikpolitiske  emner som Venstres trafik
   Der arbejdes pt. på, at få Niels K. Vistesen til at politiker.
   afholde et foredrag ang. et emne fra 2. Verdens- Et par af Kristians leveregler er:
   krig.Han er ekspert i D-dagen, officer i HJ, fore- Hvor der er vilje, er der vej !
   dragsholder og turguide mm.         'Kæmp for alt hvad du har kært !
   Bestyrelsen har konstutieret sig som følger:
   Formand Walther Mikkesen, Næstformand Steen
   Bødker, Kasserer Ole Clausen, Sekretær Bent               .....fortsættes

                                         Dragonen | 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20