Page 2 - DRAGONEN MAJ 2022
P. 2

Regimentschefen

                 har ordet...


                                  Af oberst Anders Poulsen
   Man kan roligt sige, at der er sket mangt og me- kingkompagniet overtager hver sin MHMM. Men
   get siden jeg sidst havde ordet på denne plads. det skal ingen hemmelighed være, at regimentet
   I februar havde vi ingen anelse om, at situati- gerne ser flere af den slags bygninger som er-
   onen i Europa ville ændre sig fra fred til krig i statning for en generelt nedslidt og vedligehol-
   Ukraine. En dybt ulykkelig situation med ufatte- delseskrævende bygningsmasse.
   lige menneskelige omkostninger, der desværre Så jeg hilser den udmeldte forøgelse af forsvars-
   understreger, at vi ikke kan og må tage vores budgettet velkommen, men det sker på en ulyk-
   demokrati og frihed for givet. Jeg får jævnligt kelig baggrund, som vi alle helst havde været
   spørgsmålet, om situationen har haft indflydelse foruden.
   på dagligdagen ved JDR. I nogle tilfælde ja i an-
   dre nej. Det er klart, at situationen påvirker alle I den kommende tid ser jeg frem til at besøge
   ved JDR på samme måde, som det påvirker alle vores udsendte enheder. I første omgang Viking-
   andre danskere. På det professionelle plan med- kompagniet i Estland, ligesom jeg glæder mig til
   fører beslutningen om at udsende en kampbatal- at besøge 2 kampvognseskadron, når de deltager
   jon til Letland, at regimentet i mindre omfang i en stor NATO øvelse i Polen senere på måneden.
   har skullet støtte med både personel og materiel Regimentsbefalingsmanden besøger i skrivende
   men ikke med hele enheder, idet disse i forvejen stund vores udsendte soldater i Kosovo. Meldin-
   er udsendt til andre af verdens brændpunkter. gen er, at de løser deres opgave på fornem vis.
   Dog har vi som tidligere beskrevet udsendt Vi- Jeg havde nær sagt, det havde jeg forventet, for
   king kompagniet til eFP missionen i Estland. En det er det, dragoner er kendt for.
   udsendelse der længe har været planlagt, men
   nu er blevet endnu mere aktuel i lyset af udvik- Som det fremgår, er det et meget travlt forår, vi
   lingen i Ukraine. Jeg ønskede dem god tur, da har gang i med både relevante og krævende op-
   de i starten af marts steg på flyveren i Karup og gaver. Jeg vil vanen tro, holde jer opdateret på
   de er nu i fuld gang med at løse deres opgave i denne plads.
   Estland.                  Til sidst lidt navnenyt. Uddannelsesbataljonen,
                         V/JDR, har fået ny chef. Det er oberstløjtnant
   En anden afledt konsekvens er den politiske af- Thomas Schmidt, der tiltrådte stillingen d. 01.
   tale om at øge Forsvarets budget op til 2% af BNP. marts. Nogle husker sikkert Thomas fra tiden
   Jeg noterer mig, at der er mange gode og velme- som stabschef ved II/JDR. Velkommen til Tho-
   nende forslag til, hvordan disse midler bedst an- mas. Jeg ser frem til samarbejdet.
   vendes i det kommende årti. Jeg vil afholde mig
   fra spekulationer herom, idet der foreligger en
   lang politisk beslutningsproces foran os. Ud fra Fortes Fortuna Juvat
   de politiske udmeldinger, tror jeg dog godt, at vi
   kan forvente ændringer på værnepligtsområdet
   og fortsat fokus på opbygningen af 1 Brigade. Der
   er heller ingen tvivl om, at rammerne vi tilbyder
   vores enheder, skal være i orden. Der skal være
   ordentlige faciliteter, hvis vi skal fastholde solda-
   terne. Og det skal vil. Et eksempel herpå er ind-
   vielsen af den første af de fire nye bygninger på
   Dragonkasernen, de såkaldte MHMM – Hærens
   mandskabs- og materielfaciliteter. Denne byg-
   ning er overdraget til Niels Kjeldsen eskadronen
   og flere følger efter de kommende måneder, hvor
   2 kampvognseskadron, Liljeeskadronen samt Vi-

   2 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7