Page 5 - DRAGONEN MAJ 2022
P. 5

- Jeg kan især godt lide den unge dragons over-
   raskelse over at se den gamle dragon dukke op i
   ’tidsporten’, fortæller den pensionerede chefser-
   gent Peter Poulsen, som har været soldat i 42 år.
   - Det er som om de to åndsfæller ser hinanden,
   og at dragonånden bliver forbundet gennem
   ’tidsporten’, siger han eftertænksomt.

   Om værket
   Nanna Drews Brøndum har skabt et monument,
   der er i øjenhøjde med betragteren. Figurerne
   er i naturlig størrelse. De er ikke heroiserede,  Nanna Drewes Brøndum er stolt over, at hun i dag kan
   tværtimod er de menneskelige og relatérbare.  overgive skulpturen, som symboliserer ære, stolthed
   Monumentet skildrer mødet mellem den histori- og tradition, til Jydske Dragonregiment.
   ske og den nutidige Dragon, og det binder fortid
   og nutid sammen. Den historiske dragon repræ- Om kunstneren
   senterer historien selv - den ballast, erfaring og Nanna Drewes Brøndum er uddannet ved Wim-
   tradition, som vor tids dragon har i ryggen, hver bledon School of Art, London 2000-2003. Hun
   gang han eller hun selv drager ud i verden. Mel- har endvidere været del af The Society of Portrait
   lem de to soldater er en port, som både er et skel Sculptors mentorordning ved Nigel Boonham i
   og et bindeled mellem den tid og det rum, som 2010. Nanna Drewes Brøndum arbejder figurativ
   de to dragoner hver især befinder sig i.  med skulptur, modellerer i ler og voks og støber
   [Nærbillede af knælende soldat fra skulpturen] i gips og bronze. Hun er dedikeret til håndvær-
                         ket og brugen af traditionelle materialer. Nanna
   Historien                  Drewes Brøndum er medlem af Society of Por-
   Kunstværket af Nanna Drewes Brøndum er kul- trait Sculptors (UK).
   minationen på tre års modelleringsarbejde i tæt
   dialog mellem Nanna og Jydske Dragonregiment.            Billedkunstneren Nan-
   Kunstneren har uniforms- og udstyrsmæssigt             na Drewes Brøndum
   afbildet både den nutidige og den historiske            med den ene af de to
   dragon helt korrekt. Samtidig har hun skabt en           modeller til skulpturen.
   skulptur, som handler om soldater, der er afhæn-
   gige af hinanden, og som udspænder et stykke
   Danmarkshistorie over tid.
   I 2018 drager kunstneren Nanna Drewes Brøn-
   dum for første gang mod Holstebro, hvor hun
   er blevet inviteret med på en militærøvelse ved
   Jydske Dragonregiment i forbindelse med, at            Regimentets stabschef
   hun er blevet inviteret til at lave et skitseforslag        major Kim Schmidt og
   til en skulptur.                          formanden for kunst-
   Med sin udprægede interesse for at skildre den           udvalget major Brian
   menneskelige form, det usagte, sindstilstande og          Staal Villsen drøfter
   emotionelle relationer mellem mennesker takke-           detaljer ved modellen
   de Nanna Drewes Brøndum ja til opgaven. Hun             af den nutidige dragon
   er fagligt ambitiøs, når det kommer til at finde og         med Nanna Drewes
   fastholde et bestemt udtryk og formidle det i en          Brøndum.
   skulptur, og hun har bevæget sig ind i dragonens
   verden for at finde inspiration til den skulptur,
   som hun har lavet.


                                         Dragonen | 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10