Page 2 - Dragonen_JANUAR_2023
P. 2

Regimentschefen

                 har ordet...


                                  Af oberst Anders Poulsen
   Så nærmer julen sig igen efter et år, der har væ- hold værnepligtige. Men ikke alle. Som tidlige-
   ret præget af udsendelser til alle de missions- re anført her i lederen, er der heldigvis mange,
   områder, som Danmark deltager i. Vores enhe- der har valgt at fortsætte hos os. Hele 90 nye
   der har her løst deres opgaver på fornemste vis. soldater startede ved Hærens Reaktionsstyrke-
   Nu er næsten alle godt hjemme igen og arbejder uddannelse den 1. december. Det er Bulldoge-
   med at få styr på de sidste ting, inden julefreden skadronen i Uddannelsesbataljonen, der står for
   sænker sig og man kan gå ind til en meget velfor- uddannelsen og skal gøre dem klar til at indgå i
   tjent juleferie med sine kære.       enheder ved enten Panserbataljonen eller ved II
   Men vi har ikke alle hjemme endnu. 2. kamp- Panserinfanteribataljon fra næste sommer. Her-
   vognseskadron er pt. udsendt til Estland som en udover er ca. 50 konstabler klar til at tilgå deres
   del af NATO missionen eFP. Regimentsbefalings- kommende enheder fra starten af det nye år. Her
   manden og jeg besøgte dem for et par uger siden særligt 3. kampvognseskadron – Liljeeskadronen
   og kunne konstatere, at både humør og moral var – som vi starter opbygningen af. Så kadrene i ud-
   i top. Det der glædede mig mest, var dog at op- dannelsesenhederne er rigeligt beskæftiget. Nok
   leve, at eskadronen havde opnået et meget højt lige rigeligt nok.
   fagligt niveau. Faktisk så højt, at de i en kamp- Behovet for uddannelseskadrer bliver ikke min-
   vognskonkurrence med deres engelske søster- dre i fremtiden. Skal nye enheder bygges op, skal
   enheder besatte de seks første pladser. Vinteren der uddannes flere soldater og det kræver flere
   er for alvor sat ind derovre og det bruger eska- befalingsmænd og soldater. Der er en forvent-
   dronen aktivt til at få erfaringer med indsættelse ning om, at Hæren vokser i det kommende for-
   under den slags vejrforhold og herunder få te- svarsforlig, men jeg vil gerne understrege, at det
   stet materiellets funktionsduelighed under stærk kommer til at tage tid. Vi skal først have uddan-
   kulde. Der er ingen tvivl om, at der høstes mange net flere befalingsmænd ved Hærens Sergent-
   erfaringer og at vi allerede nu, kan sætte en tyk skole og flere officerer ved Officersskolen, før det
   streg under, at LEO 2A7 har bevist, at den er en er muligt at opbygge enhederne. Her ligger vi
   fremragende kampvogn. Nu er det vigtigt, at alle i skarp konkurrence med resten af arbejdsmar-
   erfaringerne fra indsættelsen nyttiggøres i den kedet, så vi skal kende vores besøgstid. Vi skal
   kommende uddannelse af alle panserbataljonens lokalt slå på, at Jydske Dragonregiment er et at-
   enheder.                  traktivt tjenestested, hvor der er plads til alle,
   Regimentet har også dragoner udsendt enkelt- der kan og vil og hvor både karriere og familieliv
   vis ved NFP missionen i Letland samt ved stab kan gå hånd i hånd. Det bestræber vi os på nu og
   NMI i Baghdad. Alle os der kan holde jul i det det kommer vi til at føre ud i livet fremover.
   hjemlige, vil tænke på vores udsendte dragoner. I skrivende stund venter den årlige julegudstje-
   Vi vil tænke på dem med stolthed og taknem- neste i Holstebro Kirke. Regimentet marcherer i
   melighed, over den indsats de yder for fred og samlet flok ned til kirken. En tradition der er med
   frihed. I den forbindelse vil jeg også fremhæve til at skabe sammenhold og korpsånd ved regi-
   de dragoner, der på det seneste har været ud- mentet og hvor vi kan ønske hinanden en glæde-
   sendt til træningsmissionen i England, benævnt lig jul. Vi har alle travlt. Meget travlt så man kan
   Interflex. Her uddannes ukrainske soldater, in- være tilbøjelig til at springe den slags aktiviteter
   den de vender tilbage til deres hjemland for at over. Men sammenhold og korpsånd er ikke en
   kæmpe for deres lands eksistens. Det sætter den blød værdi, som nogle måske vil mene. Det er en
   opgave regimentets befalingsmænd har i Eng- hård værdi, for det er med til at skabe enheder,
   land i perspektiv. Jeg tror ingen kan være i tvivl der kan kæmpe og vinde.
   om, at det er en både vigtig og alvorlig opgave. I Med disse ord i årets sidste leder vil jeg ønske
   det nye år fortsætter regimentet med at bidrage alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende
   til Interflex.               nytår.
   Julen betyder også hjemsendelse af endnu et      Fortes Fortuna Juvat

   2 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7