Page 6 - Dragonen_JANUAR_2023
P. 6

Spark døren ind,


   så er den åben....

                                Tekst/Foto: Presse/Infosek/JDR
   Den nye Presseofficer ved Jydske Dragonregi- og var så i praktik i halvandet år på TV Syd.” Si-
   ment, Ole Navntoft, har godt nok trådt sine bar- den var Ole tre år på TV2 Østjylland og fire år på
   nesko i Lemvig og siden Flyvevåbnet. Til gen- DR Midt & Vest.
   gæld har han boet i Holstebro i 35 år og er det, vi
   på godt jysk kalder lun.          Så var der en stilling ved Kystdirektoratet i Lem-
                         vig, og for Ole var det tid at prøve noget andet.
   Ole er barnefødt i Lemvig, og der boede han, ind- The Dark Side om man vil. ”Der var jeg i syv
   til han som 17 årig startede som elektronikme- år. Det var skægt at komme tilbage til Lemvig
   kaniker i Flyvevåbnet. Det var i Jonstruplejren i og møde nogen af alle de gamle rødder. Der er
   1985 – hold 02/85 februar.         jo nogen, der forlader byen, og nogen var ble-
                         vet… Det var også godt at komme til at snakke
   ”Jeg har altid pillet i elektronik og har også fået lidt vestjysk igen.” Men hvorfor er det The Dark
   stød mange gange. Men de der 400hz fra en fly- Side?
   vemaskine er noget voldsommere end de 50hz i
   stikkontakter. Begge to ubehageligt. Men de der ”På pressesiden, til at starte med, der var man
   400hz det er rigtig grimt”, siger Ole og griner. dæleme journalist. Den fjerde statsmagt, og så
   For det gør Ole gerne. Ole er et positivt men- kunne man sandelig ikke finde på sådan at blive
   neske, og der er næsten altid god stemning om- sådan en firmaets mand bag hegnet - eller bag
   kring ham. Ole vil mennesker det godt, og det diget som vi sagde i Kystdirektoratet. Som kom-
   kan man mærke.               munikationsmand er man jo firmaets mand. Nu
   Oles elektronikkarriere startede med lidt lys- har jeg været på pressesiden, og det betyder
   shows og sirener, og han tænkte, at når man også, at jeg ved, hvad der efterspørges, og ved
   samtidig godt kunne lide sådan noget med For- hvordan man skal behandle hinanden. Enten om
   svaret, så var det jo en fantastisk kombination. man selv planter en historie, eller om det er no-
   Efter et års tid på skolebænken kom Ole vestpå get, der dukker op, så ved man, hvad der skal
   igen til Karup på Draken flyveren i 1986. Ved ske, når man har prøvet begge sider. Jeg har i
   samme lejlighed flyttede han til Holstebro.  dag gode kontakter og kender deres metoder, og
                         hvad man skal sige, når man bliver spurgt. Altså
   ”Det fede ved at være på Draken var, at man lige at jeg kender til arbejdsgangen, og har forståel-
   pludselig var i en verden med al muligt smart sen for det”.
   teknik, et rigtig jagerfly! Den havde lige gen-
   nemgået en MLU (Mid Life Update), så det var Ud over at sælge gode budskaber, har Ole også
   det sidste nye teknik. Det var lige før, den kunne været bilsælger. Men det føltes forkert at sælge
   bombe mere præcist end F-16 på det tidspunkt. folk andet end Alfa Romeo, så efter halvandet år
   Selvom der nok er nogen, der vil brokke sig over fik han en stilling på Social- og Sundhedsskolen
   den udtalelse, men det var de faktisk gode til. i Skive, hvor han var i tre et halvt år. Selvom det
   Altså i forhold til flyveegenskaber, der var det jo var en stilling han var glad for, så er det også
   en vingeskudt and, den kom kun i luften fordi jor- fedt at komme tilbage til Forsvaret – selvom der
   den krummer. Men når den så var der, så kunne er kommet mange forkortelser til siden som han
   den ramme!”                 lige skal have styr på… ”Men det fedeste er at
                         få en masse gode kollegaer, og så lære kasernen
   Ole blev i Karup indtil 1993 og stoppede samti- at kende. Jeg synes stadig jeg hilser på nogen,
   dig med, at Draken udfasedes, hvor Ole gik på der hilser på mig, og jeg kan ikke huske, hvad de
   CU for at læse HF og stoppede helt i 1995. ”Jeg hedder, men det kommer nok…”.
   ville gerne have været teknisk officer, men det
   endte med, at jeg søgte ind på Journalisthøjsko- Ole trives bedst med at have mennesker omkring
   len i Århus i 1996. Der blev jeg færdig i år 2000 sig. Han er et stort familie-menneske, stort ven-

   6 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11