Page 14 - DRAGONEN MAJ 2022
P. 14

Danske Dragonforeningers


             Sammenslutning DDS

             www.dragonforening.dk

   MEDDELSER TIL FORENINGERNE...        DRAGONEN JULI 2022
   Indlæg/artikler til DRAGONEN          • indlæg afleveres / tilsendes
   sendes til Villy Ager,               senest 01. juni 2022
   Astrid Noacks Vej 63 • 7500 Holstebro    DRAGONEN SEPTEMBER. 2022
   pr. brev eller pr. E-mail:           • indlæg afleveres / tilsendes
   redaktion@dragonen.dk               senest 01. august 2022

  Orientering fra DDS


  Af Ole E. Clausen. Præsident DDS


   DDS afholdt sit årlige repræsentantskabsmøde ned, da vi jo altid afholder Jubilarstævne den 2
   den 19. marts i SG messen på Dragonkasernen. lørdag i september.
   Mødet startede klokken 1200 med en lækker buf- Indbydelsen til Jubilarstævnet den 10. septem-
   fet sammensat af kassererer Arne Rindom. Tra- ber bliver bragt i bladet og vil blive udsendt per-
   ditionen tro var regimentschefen oberst Anders sonligt til de personer vi har adresserne på. Det
   Poulsen inviteret til at deltage i arrangementet. er i år for de dragoner der er indkaldt i 02 og 07.
   Der ud over var der 24 repræsentanter fra Præsi- Til sidst håber jeg, at vi får et godt og stabilt år
   diet og Dragonforeningerne. Det var kun Kolding ude i foreningerne.
   og Sydfyn der var lovligt forhindret.
   Regimentschefen var som sædvanlig veloplagt Vedr. valg:
   og engageret i foreningernes arbejde og holdt et   A. Vicepræsident  Rasmus Reedtz blev
   langt og fyldestgørende foredrag om regimentets  genvalgt.
   situation i forbindelse med planlagte udsendel-   B. Bent Erik Pedersen og Søren Rostrøm
   ser, materielanskaffelser og byggeriet af nye fa-    blev genvalgt.
   ciliteter på kasernen.              Per Nørgaard Laugesen der var indtrådt
                            som afløser for Villy Marek blev ligeledes
   Det er med beklagelse, at Dragonforeningen for  genvalgt.
   Sydfyn få dage før mødet meddelte mig, at de   C. Suppleant Sten Trabjerg på valg modtog
   på en generalforsamling havde besluttet at lukke    genvalg som 2. suppleant.
   foreningen og ville konfirmere lukningen på en    Ivan Elmholdt blev valgt som 1. suppleant.
   ekstraordinær generalforsamling senere i år. For-   D. Bilagskontrollant Georg Hussmann var på
   eningen ville ellers være fyldt 100 år i 2023 da    valg til 2022 til 2024. Han blev genvalgt.
   den er oprettet i 1923.            E. Suppleant for bilagskontrollant blev
   Regimentet har i år besluttet at det årlige åbent    Lars Aarøe nyvalgt.
   hus arrangement er bestemt til den 3. septem-
   ber. DDS havde ellers håbet på, at arrangemen-
   tet som tidligere ville løbe af stablen i maj må-

   14 | Dragonen
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19