Page 2 - Dragonen-JANUAR-2020-WEB
P. 2

Regimentschefen

                       har ordet...


                         Af oberst Anders Poulsen

   I skrivende stund nærmer juleferien sig og snart løser disse opgaver upåklageligt og vi har grund
   tager vi hul på et nyt år. Det er tid at gøre status til at være stolte af dem. I skrivende stund venter
   og tid til at sige tak for denne gang til endnu et vi kun på at få Niels Kjeldsen eskadronen hjem
   hold værnepligtige ved Jydske Dragonregiment.  fra Kabul til februar. Så har alle stående enheder
                         været udsendt i denne omgang og alt peger i ret-
   2019 var det første år i det nye forsvarsforlig. ning af, at det kommende år bliver uden udsen-
   Det har jeg berørt flere gange tidligere. På bund- delser bortset fra nogle enkeltmandsudsendelser
   linjen står, at det er et forlig, der er gået regi- til verdens brændpunkter.
   mentets vej. Særligt de seneste måneder er vi
   løbende blevet mindet om det. Jeg ser næsten 2020 bliver til gengæld et år, hvor vi fortsætter
   dagligt de nye PIRANHA V rulle forbi og her med at opbygge og hvor modtagelse af nyt ma-
   i efteråret deltog jeg i ”roll out” for vores nye teriel samt uddannelse på materiellet vil kræve
   kampvogn, Leopard 2A7. I ceremonien deltog alles medvirken samtidig med, at de nationale
   også chefen for panserbataljonen og en besæt- opgaver fortsat skal løses. Her tænker jeg bl.a. på
   ning fra 2 kampvognseskadron. Det hele fandt ”Gefion”, overvågning og bevogtning af grænsen
   sted i München hos producenten Krauss-Maffei samt særlige objekter. En opgave der er mange
   Wegmann. Udover at det var et imponerende ar- meninger om, men som vi har og som vi løser.
   rangement, gjorde det også et stort indtryk, at Uden tøven som altid her ved regimentet. Det
   opleve den første danske Leopard 2A7. Ganske bliver også et år, hvor der skal være fuld fokus på
   enkelt et kvantespring i forhold til at udvikle vo- fastholdelse. Det kan siges meget enkelt. Uden
   res kamp- og overlevelsesevne på kamppladsen. bedre fastholdelse kommer vi ikke i mål med at
   Danmark og dermed panserbataljonen bliver eje- opbygge de nye enheder. Opbygningen kræver
   re af én af verdens bedste kampvogne. Intet min- i forvejen en meget høj rekruttering. Et område
   dre. I øvrigt interessant at de danske erfaringer hvor vi allerede ligger i top og hvor vi med det
   fra indsættelse af kampvogne i de internationale nuværende værnepligtsindtag næppe kan hente
   missioner har spillet en helt afgørende rolle i ud- meget mere. Der er på den baggrund sat et stør-
   viklingen af den nye kampvogn. I starten af det re arbejde i gang for at se på hvilke faktorer, der
   nye år begynder panserbataljonen at modtage de påvirker fastholdelsen og ikke mindst, hvad vi så
   nye kampvogne. Det kan de glæde sig til.  kan gøre ved det. Alle niveauer er inddraget og i
                         løbet af foråret 2020 skulle vi gerne være blevet
   2019 blev også året, hvor vi skulle vænne os til klogere på det område. Jeg forventer mig meget
   være nabo til en halvtreds mand stor brigade- af dette vigtige arbejde.
   stab. Stab 1. Brigade. Jeg kan kun sige, at vi fra
   første dag har fået et særdeles godt naboskab, Endelig skal nævnes, at regimentets 340 års dag
   der lover godt for fremtiden. Brigadestaben er blev fejret på fornem vis. Jeg syntes, det var
   hurtigt blevet en del af normalbilledet og vi har en rigtig flot dag, hvor regimentet fortjent blev
   set de første eksempler på, at tjeneste ved bri- hyldet af byen ved og i musikteatret, ved march
   gadestaben giver øgede karrieremuligheder for gennem byen og naturligvis den traditionelle pa-
   regimentets personel. Det er den vej, vi skal gå.  rade på Dragonkasernen. Sidst nævnte med det
   Et tilbageblik fortjener også at omhandle den ekstra krydderi, at Dannebrog på fornemste vis
   massive indsættelse, vi har haft i internationale blev præsenteret af én af Forsvarets helikoptere,
   missioner. Vores enheder har uden undtagelse der overfløj Dragonkasernen.
   leveret en fremragende indsats. Der har i perio-
   der været tomt på Dragonkasernen. Men opera- Vel vidende, at de fleste formentlig først læser
   tiv opgaveløsning er det, vi er sat i verden for dette i det nye år, vil jeg alligevel takke alle sol-
   og det, der forventes af os. Regimentets soldater dater og ansatte ved Jydske Dragonregiment

   2 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7