Page 2 - Dragonen_JUNI_2020 E-udgave-TRYK
P. 2

Regimentschefen

                 har ordet...


                                  Af oberst Anders Poulsen
   Når man i disse tider passerer forbi Dragonkaser- ved havnene i Hirtshals og i Frederikshavn samt
   nen, kan man udefra konstatere en næsten spø- i ”Gefion” i København. De støtter politiet med
   gelsesagtig tilstand. Bommene er lukkede og in- hhv. den udvidede grænsekontrol og bevogtning
   gen, eller kun meget få soldater, passerer ind og af områder der er særligt udsatte. II/JDR har væ-
   ud af kasernen. Forklaringen tror jeg, alle kender. ret indsat ved grænsen i Sønderjylland og støtter
   Det er et resultat af COVID-19 situationen, hvor pt. ved fire testcentre i hovedstadsområdet. På
   regeringen i starten af marts lukkede det meste Dragonkasernen har regimentet forberedt opret-
   af samfundet ned, herunder Forsvaret. Alle en- telse af COVID-19 karantænefacilitet som støtte
   heder, bortset fra nogle få nøglefunktioner på ka- til den civile del af samfundet. Der har heldigvis
   sernen, blev sendt hjem på ubestemt tid og der ikke været brug for at aktivere karantænefacilite-
   blev anlagt en særdeles restriktiv adgangskontrol ten. Men som det fremgår, har der trods nedluk-
   til Dragonkasernen. Der er i skrivende stund kun ningen alligevel været opgaver, der skulle løses.
   adgang for personel med et militært ID-kort og En anden slags opgaver end dem vi normalt for-
   med et ærinde, der af operative årsager er nød- venter, at skulle løse, men alle løst på fornemste
   vendigt. Det kan eksempelvis være forberedelser vis. Det vidner om den omstillingsparathed og
   til hhv. internationale og nationale operationer.  det handlingsberedskab, vi ubetinget skal være
   Konsekvenserne af lukningen har været mærk- i besiddelse af. Jeg forventer, at flere af de ope-
   bare. II bataljon skulle for længst have været i rative enheder også vil være indsat eller i bered-
   gang med forberedelserne til den kommende skab hen over sommeren. Nævnes skal det også,
   beredskabsperiode fra januar 2021. Alt peger nu at vores musikkorps, Prinsens Musikkorps, har
   på, at certificeringen af bataljonen må udskydes gjort en forskel for nogen af dem, der er hårdest
   og at man således må indtræde i NRI beredska- ramt. De har musiceret i små grupper ved pleje-
   bet på et senere tidspunkt i 2021. De får et meget hjem, hospice og andre steder, hvor der er brug
   travlt efterår. Panserbataljonen skulle tilsvarende for opmuntring og lidt adspredelse.
   have været i gang med uddannelsen på de nye Hvornår vil vi så se en normal hverdag på Dra-
   kampvogne, Leopard 2A7. Også dette må skydes gonkasernen igen? Jeg ved det ikke. Vi følger den
   til efter sommerferien.           takt som regeringen og vores foresatte dikterer.
   Uddannelsesbataljonen blev og er hårdt ramt. En lang række arrangementer er som bekendt af-
   Vores værnepligtige nåede at modtage ca. 1 må- lyst her i foråret. Bl.a. Åbent hus. Jeg har beslut-
   neds uddannelse og er, når dette læses, hjem- tet ikke at søge disse arrangementer gennemført
   sendt. Til jer værnepligtige vil jeg gerne sige, at efter sommerferien. Enhederne har mistet me-
   jeg ved, at det for rigtig mange af jer var en peri- get uddannelsestid, så den tid der er efter som-
   ode, I havde set frem til. Jeg havde set frem til at merferien, prioriteres til fordel for enhedernes
   følge jer. Der er desværre ikke så meget at gøre uddannelse.
   ved det. Jeg vil ønske jer alt det bedste med valg Jeg ved, at der er mange, der rigtig gerne vil til-
   af uddannelse og beskæftigelse, i tiden der kom- bage på Dragonkasernen igen. Bl.a. de forskel-
   mer. Det skal i den sammenhæng også anføres, lige frivillige foreninger som Dragonforeningen,
   at vi trods hjemsendelsen nåede at rekruttere til Dragonmuseet, Veteranpanser og mange flere.
   både sergentuddannelse og Hærens reaktions- I gør en uvurderlig indsats for regimentet og
   styrkeuddannelse. Der var vanen tro rigtig stor er med til at fastholde os som et regiment med
   søgning til begge uddannelser. Det er vigtigt og mange og stolte traditioner. Jeg får jævnligt hen-
   helt afgørende for, at vi kan bemande de stående vendelser omkring hvornår, der åbnes op igen.
   enheder.                  Jeg er nødt til her at understrege, at de operative
   Covid-19 har imidlertid ikke betydet, at enheder- enheder naturligvis vil have prioritet, når den
   ne har ligget stillet. Tvært imod. Som altid har forventelige gradvise åbning går i gang. I må så-
   dragoner gjort en forskel. Panserbataljonen har ledes væbne jer med tålmodighed.
   i skrivende stund indsat personel i Nordjylland Jeg vil ønske alle en rigtig god sommer.

   2 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7