Page 7 - Dragonen_JUNI_2020 E-udgave-TRYK
P. 7

Holstebro         Langgade 27, 7550 Sørvad.

         Dragonforening
                         60 år. Finn Winckler Aagaard
   Formand:                  Den 15. maj 2020 fyldte han 60 år. Indkaldt 16.
   John Pedersen               maj 1980 til STKMP/UDDBTN/JDR som dragon
   Vindelevgård 178, 7830 Vinderup      Holme. Adresse: Randersvej 13, v. Velling, 8860
   Tlf. 20 71 42 81              Ulstrup.
   E-mail: johnvinderup@gmail.com
   Regnr.: 9585 Kontonr.: 5850 198 846    60 år. Torben Nørskov Madsen
   Dødsfald                  28. maj 2020 fylder tjenstgørende seniorsergent
                         han 60 år. Indkaldt 15. august 1979 til 1 MO-
                         TINFKMP/UDDBTN/JDR som dragon Thy. I for-
   Pensioneret major (HMAK) Viggo Ellegaard  eningsregi har TNM været medlem af Holstebro
   er afgået ved døden 91 år gammel den 23. febru- Dragonforenings bestyrelse. Adresse: Kimsvej
   ar 2020. Major Ellegaard blev indkaldt den 11. 24, 7500 Holstebro.
   maj 1949, var hele sin tjeneste våbenmekaniker.
   Det helt specielle ved tjenesten var, at majoren 75 år. Kristian Klinkby
   fra graden korporal springavancerede til graden 9. juni 2020 fylder han 75 år. Er i dag pensioneret
   officiant med fast ansættelse, herefter videre i seniorsergent og daglig leder af Jyske Dragon-
   graderne fenrik, overfenrik, premierløjtnant af regiments Historiske Samling – Dragonmuseet.
   specialgruppen, kaptajn af B-linjen for at slutte Han blev indkaldt til HMAK-Rekrutskole i Frede-
   i graden major (LR31). Et bemærkelsesværdigt ricia, den 1. november 1970. Adresse: Skovga-
   tjenesteforløb, helt uden om de normale befa- ardsvej 16, 4.2. 7500 Holstebro.
   lingsmandsgrader sergent og oversergent og
   uden om en egentlig officersuddannelse. - Alene 60 år. Thomas Quist Møller
   i kraft af faglig dygtighed, lederkompetencer og 15. juni 2020 fylder han 60 år. Forlod forsvaret
   menneskelige egenskaber opnåede majoren et for mange år siden med graden major til fordel
   højt niveau i tjenesten. 18. april 1987 blev ma- for en civil stilling. Han blev indkaldt den 1. no-
   joren benådet med Ridderkorset af Dannebrog- vember 1981 til 3/II/JDR. Adresse: Anne Franks-
   ordenen.                  vej 6, 7500 Holstebro.
   Æret være hans minde.
   Foreningen JDR og DDS            80 år. Gunnar Lindenberg
                         3. juli 2020 fylder han 80 år. Indkaldt 4. janu-
   ønsker tillykke til føl-          ar 1960 til 1 OPKESK/JDR som dragon Spjald.

   gende medlemmer               Adresse: Birkevænget 5, 6920 Videbæk.
                         75 år. Niels Gert Jacobsen
   70 år. Henrik Selmer Hansen         6. juli 2020 fylder han 75 år. Indkaldt i 1965 til
   Med stor forsinkelse. Henrik Selmer Han- STESK/JDR som dragon Odder. Adresse: Val-
   sen fyldte 70 år den 12. februar. Indkaldt til 3 muevej 14, Breum 7870 Roslev.
   PNINFKMP/I/JDR, den 16. maj 1973 som dragon
   Nykøbing og blev hjemsendt den 15. maj 1974. 50 år. Mikael Nielsen
   Adresse: Philipshave 5, 1. 8620 Kjellerup. 8. juli 2020 fylder han 50 år. Indkaldt 1. februar
                         1990 til 2 OPKESK/JDR som dragon Fredericia.
   75 år. Leif Thinggaard Nielsen       Adresse: Calvinsvej 41, 1. tv, 7000 Fredericia.
   Den 6. maj 2020 fyldte han 75 år. Indkaldt i 1961.
   Adresse: Asagården 49, st.th, 7500 Holstebro. 70 år. Niels Arne Christensen
                         10. juli 2020 fylder han 70 år. Indkaldt i februar
   70 år. Jan Grünberger            1971 til 3/I/JDR som dragon Hemmet. Adresse:
   Den 12. maj 2020 fyldte han 70 år. Indkaldt i Harald Damtoftvej 61, 7500 Holstebro.
   1970, avancerede til oberstløjtnant og sluttede
   tjenesten som stabschef for regimentet. Adresse:              fortsættes...

                                         Dragonen | 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12