Page 3 - Dragonen_JUNI_2020 E-udgave-TRYK
P. 3

For 75 år siden - sommeren 1945   Foto og artikel modtaget af Hustru Bente Irene Majeske
   Dragon Frederiksberg alias Paul Werner Ege- engelske lastvogne, ambulancer m.m., til den
   lund fortæller:               fremtidige danske hær, det var ture hvor vi fik
              Da krigen sluttede i stort indblik i krigens ødelæggelser i Tyskland,
              1945 blev vi omgå- ødelæggelser som ingen af os havde kunnet fore-
              ende genindkaldt til stillet sig kunne finde sted. Vi overnattede tit i
              at møde på dragon-  Åbenrå undervejs (Folkehjemmet ved havnen),
              kasernen i Randers, de engelske køretøjer var langtfra i orden når vi
              hvor vi opholdt os på overtog dem, så det tog tid at køre dem til Århus.
              kasernen ca. 8 dage. Men flot så det ud når vi fandt frem til de tusind-
                         vis af lastbiler der stod opmarcherede på skrå i
              Den ene halvdel af en nøjagtig lige linje på motorvejen mod Lübeck.
              Eskadronen blev sat
              til at bevogte tyske Jeg havde aldrig siddet i en lastvogn før (men
              flygtninge, hvoraf kørekort til bil) og slet ikke engelske højre sty-
              mange var unge ty-  rede lastbiler hvor man brugte venstre hånd til at
              ske piger som havde skifte det langt bagvedliggende hårde gear.
              været ansat i den Vi var indkvarteret på Århus havn, i barakker og
              tyske  administra- vi dasede i solskinnet i denne skønne varme som-
   tion i Danmark. De var internerede i barakker i mer 1945, når vi havde frivagt.
   Fjerritslev og blev bevogtet af Eskadronen, som
   havde en let opgave; hvor skulle de flygte hen? Indimellem blev vi sat i gang med vidt forskellige
   men fraternisering med flygtningene var strengt opgaver, bl.a. blev vi sat til at overføre højeks-
   forbudt, men der var dog ikke streng straf for at plosive granater fra en jernbanevogn over på en
   overtræde dette forbud.           lastbil. Det var samme sommer hvor en jernba-
                         nevogn fyldt med granater sprang i luften ved
   Den anden halvdel af Eskadronen blev indsat i Århus havn i et øredøvende brag, der gav genlyd
   en motorvogns kolonne i Århus. Jeg var med i overalt og langt udover Århus bugten, og som
   denne gruppe, og lå som soldat et halvt år i År- sikkert stadig huskes i Århus.
   hus. Vi kørte mellem Århus og den besatte en- Vi afløste også på et tidspunkt, kort livgarden på
   gelske Litzmann kaserne i Hamborg, hvor vi var Marselisborg Slot.
   indkvarteret; og jeg kan særlig huske det dejlige
   engelske morgenbord vi fik sammen med de en- Eskadronen var den første danske militære en-
   gelske soldater.              hed der kørte ind i Tyskland og vi blev ledsaget af
   Vi skulle genoplive det danske militær, og vores bladet ”Jyllandspostens” medarbejdere der tog
   opgaver bestod i at hente engelske militærvog- billeder på turen.
   ne, lastvogne, ambulancer m.m. i Hamburg, hvor På vej til Tyskland kørte vi først igennem Flens-
   de stod opmarcheret på motorvejen      borg som var ubeskadiget, men videre sydpå
   Hamburg /Lübeck, og således at genopbygge oplevede vi forfærdelige ødelæggelser i byerne
   den danske hær. Jeg husker stadig spændingen i Kiel, Nea Münster og Hamburg (dengang kørte
   kroppen, som det føltes, at være de første danske man igennem bykernerne). I jernbaneknude-
   soldater der passerede grænsen til det frygtede, punktet Neumünster stod lokomotiver på højkant
   forarmede og ødelagte Hitler Tyskland, hvor og vogne og ledninger m.m. var totalt infiltreret
   befolkningen hver gang vi holdt stille, samlede i hinanden, et fantastisk syn på krigens ødelæg-
   sig om os for at få mad, cigaretter m.m. idet alt gelser, og det blev værre og værre jo længere vi
   manglede i Tyskland. Modsat i Danmark hvor vi kom sydpå.
   trods varemanglen i hvert fald havde mad, selv- Vi kom også lidt i kontakt med de mange civile
   om det var strengt rationeret.       og børn som matte, forstenede og tilsyneladende
                         uden håb
   Formålet var som sagt, at hente materiel, især               fortsættes...

                                         Dragonen | 3
   1   2   3   4   5   6   7   8