Page 4 - Dragonen_JUNI_2020 E-udgave-TRYK
P. 4

fortsat...
   for fremtiden, kom hen til os hver gang vi holdt nere år hvert år den 3. maj. Så vidt jeg ved, er jeg
   stille, måske i håb om at få noget spiseligt el- den sidste der er tilbage af de ca. 45 soldater fra
   ler cigaretter som var højt i kurs. Alle manglede 3. eskadron årgang 43.
   næsten alt, og tørstede efter at få en ”lille bid” af Den sidste soldaterkammerat jeg havde forbin-
   civilisationen og ”velfærdet” i Danmark.  delse med (81/Århus) besøgte jeg den 3. Maj i år
   På én af turene gik min vogn i stykker, og jeg 2011 på Frederiksberg hospital, han var meget
   måtte slæbes til Århus i et reb efter en anden svag og døende, men genkendte mig og sagde
   lastvogn, med hårde opbremsninger til følge, det smilende ”Frederiksberg”, mit soldaternavn som
   var en skrækkelig tur, redningsvognen tog ikke ordonnans i Jydske Dragon Regiment.
   hensyn til mig, men han kørte den tvært imod
   som om han kørte alene. Vi havde ingen uheld, Efterskrift.
   men der var jo næsten heller ikke andre på ve- I april 2017 skrev dragon Frederiksbergs hustru:
   jene. Vi blev hjemsendt da de første efterkrigs- ”Paul Werner Egelund, født 5. februar 1922, af-
   soldater havde overstået rekruttiden, og jeg fik af gik ved døden den 6. marts 2017. Paul Werner
   politiet udstedt kørekort til stor lastbil + kørekort var utrolig glad for sin soldatertid og deltog ved
   til motorcykel, og bevarede begge som en kurio- flere lejligheder, i Holstebro. Deltog sidst i jubi-
   sitet i adskillige år.           larstævnet 2008.
   Vi (Eskadronen) mødtes i mange år, hvert femte Med venlig hilsen Hustru Bente Irene Majeske,
   år på indkaldelse dagen den 3. maj, og i de se-
   Panserbataljonen (PNBTN)


   på opgave i Nordjylland


   Foto/tekst: BTNBM De Giorgi, Daniel Vito
   I marts 2020 meddelte statsminister Mette Fre- tet hænder, så også Niels Kjeldsens Eskadronen
   deriksen at Danmarks grænser skulle lukkes som blev indsat.
   følge af COVID-19. Opgaven tilfaldt naturligt Kontrollerne gennemføres flere gange i døgnet i
   politiet, der anmodede om bistand fra Forsvaret. forskellige havne alle ugens dage, og antallet af
   Forsvaret og politiet har de seneste år arbejdet biler, lastbiler og gående passager varierer, men
   tæt sammen om blandt andet bevogtning og kon- en klar tendens har været at antallet af passa-
   trol ved vores grænser samt bevogtning ved jødi- ger og biler er faldet støt gennem hele perioden.
   ske bygninger i København og den israelske am- Selve kontrollen af passagerer og biler har poli-
   bassade. Opgaveløsningen i Nordjylland pågår i tiet ansvaret for, PNBTN soldater støtter her gen-
   skrivende stund og forsætter indtil andet befales nem at tage kontakt og spørge om formål med
   fra foresatte, derfor vil artiklen ikke gå i detaljer besøget. Ved tvivlsspørgsmål om anerkendel-
   med opgavens løsning af hensyn til operations- sesværdigt formål i Danmark, tager politiet en
   sikkerheden.                konkret vurdering på stedet og afviser om nød-
   Panserbataljonen (PNBTN) blev beordret til at vendigt passagerer og køretøjer, der så må køre
   støtte politiets opgaveløsning med kontrol af retur på færgen.
   færger i Nordjylland, for at sikre der kun kom Samarbejdet mellem soldaterne, de civile passa-
   personer ind i landet med et anerkendelsesvær- gerer og politiet er godt og smidigt, med naturlig
   digt formål og derigennem bidrage til at mindske respekt for vores forskellige opgaver og måden
   spredningen af COVID-19.          vi løser dem på i det daglige. De civile har gen-
   2. kampvognseskadron startede med at løse op- nem en årrække vænnet sig til at se politi og for-
   gaven kort tid efter opgaven var tilgået PNBTN, svar løse opgaver sammen, hvilket giver naturlig
   og politiet var tilfredse med de ekstra hjælpende respekt for soldaterne og deres anvisninger. En
   hænder til kontrol af primært personbiler. Lastbi- anden grund kan findes i at soldaterne gennem
   ler var undtaget kontrol da man fra regeringens en årrække har arbejdet tæt sammen med poli-
   side ønskede en fri tilstrømning af varer til lan- tiet i forbindelse med bevogtning af den dansk-
   det. Selve opgaven har siden starten i marts skif- tyske grænse og derigennem har lært politiets

   4 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7   8   9