Page 6 - Dragonen_JUNI_2020 E-udgave-TRYK
P. 6

Danske Dragonforeningers


             Sammenslutning DDS

             www.dragonforening.dk.dragonforening.dk
             www
   MEDDELSER TIL FORENINGERNE...        DRAGONEN SEPT. 2020
   Indlæg/artikler til DRAGONEN          • indlæg afleveres / tilsendes
   sendes til Teddy Børgesen,             senest 24. august 2020
   Engdraget 9, 7490 Aulum           DRAGONEN NOV. 2020
   pr. brev eller pr. E-mail:           • indlæg afleveres / tilsendes
   borgesen@post11.tele.dk              senest 01. oktober 2020

   Præsidenten

   har ordet   Af: Ole E. Clausen SSG(p)
   Kære dragoner                adresser på de jubilarer, der bor i deres område
   arbejdet i soldaterforenings regi har stået i stam- samt til DDS medlemsregister. Mail adresser er
   pe på grund af Coronavirussen de sidste par må- fremtiden og det er samtidig betydelig billigere
   neder.                   end brug af postvæsnet. Stor tak til alle som har
   I den anledning har DDS været tvunget til at ud- sendt mails til Arne Rindom. Men der mangler
   skyde vores repræsentantskabsmøde, der skulle desværre nogen endnu, for at få ”kabalen” til at
   have været afholdt i marts jf. vedtægterne på gå op. Ved du, når du læser dette, at du er lige
   ubestemt tid. Dette skyldes lovgivning, der for- den person der mangler, så skynd dig at sende
   byder større forsamlinger, samt at regimentet en mail til: vpr@dragonforening.dk - På forhånd
   har lukket al adgang til kasernen, der ikke er tje- tak.
   neste relateret. Så pensionerede dragoner har For at standse nedgangen af medlemstallet som
   for tiden ingen adgang til kasernen.    er et problem i de fleste soldaterforeninger, har
   Af samme årsag er DSL årsmøde, som DDS er til- kassereren og undertegnede taget kontakt til
   sluttet ligeledes udskudt på ubestemt tid. Kom- dragoner, der var i restance via telefon og mail
   mer der ikke snart en lettelse i situationen, kan for at bevare deres medlemskab i foreningerne.
   det blive nødvendigt at udskyde vores årlige ju- For at fremme hvervningen af medlemmer. Vil
   bilarstævne, der normalt afholdes den 2 lørdag i jeg opfordre jer til at forsøge at hverve de dra-
   september.                 goner, som i kender der ikke er medlem af en
   Alle de aktiviteter som DDS og dragonforenin- dragonforening. Så budskabet er. Skaf nye med-
   gerne normalt deltager i er blevet aflyst. Dette lemmer!
   gælder faneborgen til Hendes Majestæt Dron- DDS og undertegnede håber at i alle kommer
   ning Margrethes 80 årsfødselsdag, åbent hus på godt igennem Coronakrisen.
   kasernen, Dybbøldagen, Genforenings arrange-
   mentet, 5 maj og Valdemarsdag.
   DDS har dog ikke helt sovet i timen, idet vores
   kasserer Arne Rindom ihærdigt har arbejdet på
   at skaffe mail adresser på jubilarer og samtidig
   aktiveret de lokale foreninger i at skaffe mail

   6 | Dragonen
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11