Page 8 - Dragonen_NOV_2020-WEB
P. 8

Danske Dragonforeningers


             Sammenslutning DDS

             www
             www.dragonforening.dk.dragonforening.dk
   MEDDELSER TIL FORENINGERNE...        DRAGONEN MARTS 2021
   Indlæg/artikler til DRAGONEN          • indlæg afleveres / tilsendes
   sendes til Villy Ager,               senest 01. februar 2021
   Astrid Noacks Vej 63 • 7500 Holstebro    DRAGONEN MAJ. 2021
   pr. brev eller pr. E-mail:           • indlæg afleveres / tilsendes
   redaktion@dragonen.dk               senest 31. marts 2021

   Orientering fra DDS


   En hilsen og tak fra præsidenten og kassereren!
   DDS-præsident Ole E. Clausen

   DDS-kasserer Arne H. Rindom

   Efter nedlukningen af Vest- og Sydjysk Dragon- Jeg fik mandat til at tage kontakt til medlemmer-
   forening pr. 31 okt. 2020 vil jeg gerne rette en ne pr. telefon. Det viste sig at 3 (4) personer var
   stor tak til Dragonforeningens medlemmer for villig til at gå ind i bestyrelsen. Alle medlemmer
   den tillid som I har givet mig i forbindelse med var enige om at de meget gerne ville fortsætte
   lukningen, selvom det var en trist beslutning. som medlem af DKSØ. Tak til jer for dejlige sam-
   Tak til alle de medlemmer som på glædelig vis taler. Desværre er der 2-4 medlemmer jeg ikke
   meldte sig ind i andre Dragonforeninger. Det er kunne få kontakt med, men jeg håber de læser
   danske Dragonforeningers sammenslutning rig- dette i DRAGONEN.
   tig glade for. Det viser også at medlemmerne Igen en stor tak til Christian og Niels for at de vil
   gerne stadigvæk vil være en del af forenings livet fortsætte i bestyrelsen til den ordinære general-
   samt hvad der sker ved Jydske Dragonregiment forsamling, som skal finde sted i 2. kvartal 2021,
   igennem vores blad DRAGONEN.        eller måske før!
   Angående Dragonforening for København og Vi fra DDS håber så, at I vil slutte op omkring
   Omegn Sjælland og Øer (DKSØ) vil jeg rette en generalforsamlingen og forhåbentlige nye besty-
   stor tak for godt samarbejde til formanden Chri- relsesmedlemmer.
   stian Mortensen og kassereren Niels Nørskov.
   Præsidenten og jeg fik en ”vink” om, at DKSØ Med venlig dragonhilsen og godt nytår 2021
   ville lukke ned pr. 31 dec. 2020. Til dels pga. al-
   der i bestyrelsen. Det var vi rigtig kede af, for så
   mister vi alt kontakten med det som ligger øst
   for Storebælt og det ville ikke være mindre end
   en katestrofe. Efter samråd med præsident Ole
   Clausen skulle jeg prøve at formidle kontakten til
   DKSØ (formanden og kassereren).

   8 | Dragonen
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13