Page 8 - Dragonen_JUNI_2020 E-udgave-TRYK
P. 8

fortsat...                 Siden sidst...

   50 år. Jan Christiansen           Generalforsamlingen, afholdt den 27 februar
   14. juli 2020 fylder han 50 år. Indkaldt 2. august 2020
   1990 som dragon Marslev. Adresse: Valdemar DRAGONÅNDEN LEVER
   Sejrs Alle 3, 6760 Ribe.          Med 72 deltagende dragoner ved vores general-
                         forsamling, må man sige, at ”dragonånden” le-
   80 år. Arne Højvang Rindom         ver, sagde en tilfreds formand, John Pedersen i
   14. juli 2020 fylder han 80 år. Indkaldt 2. novem- sin velkomst til de fremmødte.
   ber 1962 som dragon Fjelstervang. Pensionere- Vel var der lavet lidt om på aftenens forløb, men
   des som seniorsergent og forrettede herefter i en der var generel enighed om, at det var en rigtig
   årrække tjeneste i reserven med rådighedskon- god ide, at spise biksemaden og de gule ærter,
   trakt. AHR var i mange år bestyrelsesmedlem i umiddelbart efter mindet for de afdøde. Samt ef-
   Holstebro Dragonforening. I foreningsarbejdet ter estandartens indførelse ved Georg Hussmann
   nåede AHR den højeste post som præsident for og afsyngelse af dragonsangen.
   Danske Dragonforeningers Sammenslutning Forud for generalforsamlingens egentlige dags-
   (DDS). Herudover var AHR i flere år daglig leder orden, blev der uddelt jubilartegn.
   af Dragonmuseet. I dag bestrider AHR posten Generalforsamlingens punkter blev, sædvanen
   som kasserer og præsidiemedlem i DDS-præsidi- tro, afviklet til punkt og prikke. Georg Hussmann
   um. Adresse: Særkærparken 4, 7500 Holstebro. blev valgt til dirigent, et job han klarede med
                         bravur.
   75 år. Svend Quist             Formanden kom i sin beretning ind på mange for-
   17. juli 2020 fylder han 75 år. Indkaldt 2. maj skellige emner fra årets gang i foreningen, her-
   1967, forrettede i mange år tjeneste i Hærens under 3 planlagte aktiviteter, som desværre var
   Materielkommando (HMAK) ved Jydske Dragon- blevet aflyst med baggrund i for få tilmeldinger.
   regiment. SQ blev pensioneret for 15 år siden I efteråret 2019 var der foretaget et kasserer-
   som seniorsergent. Adresse: Vinkelvej 5, 7500 skift, idet Bent Laursen havde overtager funktio-
   Holstebro.                 nen efter Torben Nørskov Madsen.

   75 år. Svend Erik Kristensen        Torben Nørskov Madsen var i øvrigt den eneste,
   20. juli 2020 fylder han75 år. Indkaldt 2. juli 1965 som efter eget ønske, udgik af bestyrelsen. På
   til 1 OPKESK/JDR som dragon Knudby. Adresse: alle øvrige poster i bestyrelsen var der tale om
   Krusemyntevej 1, 8800 Viborg.        genvalg. Teddy Børgesen blev valgt ind i besty-
                         relsen på den ledige post efter Torben Nørskov.
   70 år. Kaj Løvig
   30. juli 2020 fylder han 70 år. Indkaldt 2. fe- Formanden meddelte, at det gik godt med arbej-
   bruar 1969 til STESK/II/JDR som dragon Herrup. det i Dragonmuseet. Han takkede museumsud-
   Adresse: Broagervej 32A, 7500 Holstebro.  valgets medlemmer for indsatsen i det forløbne
                         år. En særlig tak blev rettet til Arne H. Rindom
                         for dennes store indsats som museets daglige le-
                         der fra opstarten i 2013 og helt frem til januar
                         2020. Formanden nævnte herudover, at Kristian
                         Klinkby var udpeget til ny daglig leder af museet.   Alex K. Petersen, Teddy Børgesen, Bent V.D. Laursen, Hans Ejner Juulsen og John Pedersen formand   8 | Dragonen
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13